Giải pháp quản trị theo yêu cầu

Khảo sát, tư vấn, hiệu chỉnh và cài đặt chương trình theo đặc thù quản lý: Công ty SHIFT sẽ cử cán bộ tư vấn và cán bộ kỹ thuật đến văn phòng làm việc của khách hàng để tiến hành khảo sát chi tiết các nghiệp vụ kế toán, yêu cầu quản lý tài chính và quy trình luân chuyển chứng từ, đồng thời sẽ hiệu chỉnh chương trình cho phù hợp với thực tế. Sau khi hiệu chỉnh chương trình theo yêu cầu của khách hàng, cán bộ triển khai của Công ty SHIFT sẽ cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính của quý doanh nghiệp.