Tin tức

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (Dự thảo Luật) dự kiến sửa 27 nội dung liên quan đến sáu luật thuế hiện hành và Luật quản lý thuế. Một số nội dung quan trọng gồm:

1. Đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Bổ sung quy định về khống chế chi phí lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu (vốn mỏng). Cụ thể, quy định: từ ngày Luật này có hiệu lực thì tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là 5:1 đối với lĩnh vực sản xuất; 4:1 đối với các lĩnh vực còn lại. Từ ngày 1-1-2019, tỷ lệ này lần lượt là 4:1 và 3:1.

Riêng tổ chức tín dụng và một số ngành, lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành đã có quy định về việc này thì thực hiện theo quy định đó. Đồng thời, bổ sung quy định các trường hợp đặc biệt giao Chính phủ quy định.

- Bổ sung quy định miễn thuế đối với bốn khoản thu nhập: thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải; phần thu nhập không chia của doanh nghiệp xã hội; khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước và thu nhập của các tổ chức tín dụng vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Chính phủ. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung vào diện ưu đãi thuế đối với các dự án sản xuất ô tô đáp ứng một số tiêu chí.

2. Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

- Bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với sáu khoản thu nhập và bổ sung quy định giảm thuế TNCN cho hai đối tượng.

- Nâng mức doanh thu để xác định cá nhân kinh doanh không thuộc diện nộp thuế TNCN từ mức 100 triệu đồng/năm lên 150 triệu đồng/năm.

3. Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Bổ sung vào diện đối tượng không chịu thuế đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã (hiện đang thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT).

- Bổ sung quy định: không áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở và luật hóa quy định không áp dụng thuế suất 0% đối với thuốc lá, bia, rượu nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

- Về hoàn thuế:

• Không hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định cấm tại khoản 5 và 6 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (tức không góp đủ vốn điều lệ và không đáp ứng được điều kiện kinh doanh).

• Không hoàn thuế GTGT đối với bốn trường hợp: dự án đầu tư kinh doanh BĐS; Dự án đầu tư mới của cơ sở kinh doanh đang hoạt động; Dự án đầu tư kinh doanh thương mại; Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản (dự kiến thời điểm có hiệu lực từ ngày 1-1-2017).

4. Đối với Luật Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐ8-):

- Bổ sung quy định về lộ trình và mức thuế suất áp dụng đối với một số dòng xe ô tô theo các phương án khác nhau.

- Về giá tính thuế TTĐB:

• Quy định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra, đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu vẫn giữ như quy định hiện hành (là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu...).
• Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bán hàng qua các công ty con hoặc bán hàng qua công ty con khác trong cùng công ty mẹ thì giá tính thuế TTĐB là giá do các công ty con bán ra thị trường, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi.

5. Đối với Luật Quản lý thuế:

- Bổ sung quy định nghĩa vụ của người nộp thuế phải thực hiện khai, nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn có gắn mã của cơ quan thuế; cho phép các đơn vị, tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (tăng cường xã hội hóa) và Nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí ban đầu (nếu cần).

- Bổ sung quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho một số đối tượng đặc thù: (i) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện sắp xếp lại ... được xóa nợ tiền thuế nếu có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) DNNN đã thực hiện cổ phần hóa nhưng nợ thuế chưa được trừ vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu.

- Bổ sung quy định không xử phạt người nộp thuế do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự thảo Nghị quyết để Chính phủ trình Quốc hội với nội dung:

- Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1-7-2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31-12-2015
Doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan là: (i) Doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến phát sinh tiền phạt chậm nộp trước ngày 1-1-2015 và chưa được gia hạn thời hạn nộp thuế; (ii) Đối tác bị phá sản hoặc phá bỏ hợp đồng kinh tế dẫn đến người nộp thuế phát sinh các khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp.

- Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế của người nộp thuế đã bỏ kinh doanh, giải thể, phá sản không theo trình tự của pháp luật.

Bài viết liên quan