Tin tức

1. Hầu hết tất cả các DN đều thiếu file giá thành: 
=>Lập file tính giá thành để theo dõi được lượng nguyên vật liệu nhập vào và xuất ra dùng để sản xuất thành phẩm. Lập file tính giá thành sẽ theo dõi được chi tiết nguyên vật liệu tránh lượng nguyên vật liệu còn tồn nhiều (dễ dàng phát hiện bán hàng không xuất hóa đơn -> trốn doanh thu -> bị phạt)
2. Không có file phân bổ định mức, phân bổ các chi phí sản xuất (nguyên vật liệu, điện, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, nhân công …)
=>Tính giá thành từng sản phẩm, để tổng hợp chi phí dùng để sản xuất ra được một sản phẩm (sau này quyết toán kiểm tra rất kỹ)
3. Nguyên vật liệu trên bảng cân đối số phát sinh không bằng với bảng chi tiết nguyên vật liệu.
4. Thành phẩm tồn kho không bằng với chi tiết: Đối chiếu tài khoản 155 với bảng chi tiết thành phẩm.
5. Tài khoản 154 (chi phí sản xuất) không bằng tài khoản 632
=> Cuối năm cần tổng hợp nguyên vật liệu thành phẩm chi phí sản xuất trên bảng chi tiết đối chiếu với bảng cân đối phát sinh, từng tài khoản
6. Chi phí lương không tách ra 
=>Cần tách chi phí lương cho văn phòng và cho sản xuất
7. Công cụ dụng cụ và tài sản không tách ra
=> Cần tách chi phí phân bổ cho văn phòng và cho sản xuất
8. Chi phí không được phân bổ rõ ràng (VD: Tiền điện cần phân bổ giữa sản xuất và dùng cho văn phòng …)
=> Kiểm tra kỹ các tài khoản 152,154,155,632 (tài khoản liên quan đến sản xuất).

Bài viết liên quan