Tin tức

Kể từ ngày 1/1/2016 Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động... đã được thay đổi theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 

Vùng Mức lương tối thiều vùng năm 2016
Vùng I 3.500.000 đồng/tháng
Vùng II 3.100.000 đồng/tháng
Vùng III 2.700.000 đồng/tháng
Vùng IV 2.400.000 đồng/tháng

 

- Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

Như vậy: Người lao động đã qua học nghề mức lương tối thiểu vùng phải là:

Vùng I = 3.500.000 + (3.500.000 x 7%) = 3.745.000 đồng/tháng

Vùng II = 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đồng/tháng

Vùng III = 2.700.000 + (2.700.000 x 7%) = 2.889.000 đồng/tháng

Vùng IV = 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng

Lưu ý: Nếu DN bạn trả lương thấp hơn mức lương tối thiều vùng sẽ bị phạt

Chú ý: Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng trên và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của DN, DN phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại DN.

- Từ ngày 1/1/2016 Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương

Bài viết liên quan