Tin tức

Hóa đơn bán hàng phải sắp xếp theo trình tự số quyển chứng từ, ngày, tháng, năm.

Liên 1 lưu tại gốc, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 kẹp với phiếu thu tiền, phiếu xuất kho hoặc chứng từ công nợ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng nếu có.

Cách xử lý hóa đơn viết sai như sau:

1.  Đối với hóa viết sai chưa xé ra khỏi cuống:

  • Gạch chéo hóa đơn đã viết sai, (không xé ra) và lưu giữ đủ 3 liên hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn.

2.  Đối với những hóa đơn đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng:

Gạch chéo các liên hóa đơn đã viết sai. Xuất hóa đơn mới cho khách hàng. Lưu giữ đủ số liên hóa đơn viết sai bằng 1 trong 2 cách:

+ Kẹp cuống của quyển hóa đơn

+ Lưu giữ riêng tại 1 file để thuận tiện cho việ quản lý, theo dõi, xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

(Do chưa giao cho khách hàng không phải làm biên bản thu hồi hóa đơn theo khoản 1 điều 20 TT39/2014/TT-BTC)

3.  Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách hàng nhưng chưa được sử dụng để kê khai

Nếu kế toán đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập và đã xé ra khỏi cuống giao cho khách hàng, nhưng 2 bên chưa tiến hành kê khai thuế. Một trong 2 bên xác định được lỗi sai, liên lạc với bên còn lại để xác định sai sót. Sau đó tiến hành:

+ B1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập (2 bản mỗi bên giữ 1 bản): Sau khi thu hồi các liên của hóa đơn sai, kế toán gạch chéo các liên viết sai, kẹp cùng biên bản thu hồi, lưu giữ để giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

+B2: Xuất hóa đơn mới giao cho khách hàng: Chú ý trên hóa đơn mới xuất thay thế: Ngày ghi trên háo đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản thu hồi).         

4.  Hóa đơn viết sai, đã giao cho khách hàng và đã kê khai

  • Nếu  hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa đơn vị tính…(Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền):

-    Hai bên lập biên bản điêu chỉnh hóa đơn viết sai. (Đối với trường hợp chỉ sai địa chỉ, tên hàng hóa mà mã số thuế vẫn đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh không cần lập hóa đơn điều chỉnh)

-    Người bán lập hóa đơn điều chỉnh trường hợp mã số thuế của người mua sai: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu….

-      Kê khai thuế, kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai điều hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra, bên mua

 -    Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê mua vào ( Chỉ tiêu: Doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT ghi bằng không   “0”)

Ví dụ:  Ngày 27/05/2016  bạn xuất hóa đơn 0000179, ký hiệu SH16P và tờ hóa đơn đó đã kê khai thuế vào quý II/2016. Đến ngày 20/08 mới phát hiện sai sót mã số thuế.

Xử lý:

+   Lập biên bản điều chỉnh

+  Lập hóa đơn điều chỉnh:

 -  Cột hàng hóa dịch vụ ghi nội dung: Điều chỉnh mã số thuế của người mua hóa đơn số 0000179 ký hiệu SH16P, ngày 25 tháng năm 2016 từ số 0103754756 thành số: 0103754760. 

- Cột số lượng, đơn giá, thành tiền gạch chéo. Tiền hàng, tiền thuế, thuế xuất, tiền bằng chữ gạch chéo.

- Hóa đơn được viết vào ngày xác định sai sót, làm biên bản điều chỉnh và được kê khai trên đầu ra của quý 3.

  • Nếu hóa đơn viết sai thuế suất đơn giá, thành tiền.. ảnh hưởng đến tiền thanh toán và tiền thuế.

-    Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

-   Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: hóa đơn điều chỉnh ghi rõ tăng (giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế gtgt .., tiền thuế gtgt cho hóa đơn số… ký hiệu … ngày..tháng.. năm….

-    Lưu ý hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm

  • Kê khai:

Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm kê khai số âm vào cột doanh thu và thuế gtgt trên PL01-1/GTGT đối với bên bán, làm giảm tổng doanh thu trên tờ khai. Còn bên mua kê khai số âm bên chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế gtgt trên phụ lục PL01-2/GTGT

Bài viết liên quan