Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn. SHIFT HRM 8.0 đưa ra giải pháp này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có số lượng cán bộ công nhân viên lớn, có quy trình tính lương phức tạp giúp phòng nhân sự giảm thiểu khối lượng công việc đồng thời tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp…